top of page
Portrait

ภัชชภร, 8 พ.ย. 64

Microgreen ผักจิ๋วแต่คุณ
ประโยชน์ยิ่งใหญ่

รูปแบบใหม่ของการบริโภคผัก

-_From Container to Table.png

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคระบาดโควิด 19 นั้นเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการปฏิรูปการบริโภคอาหารของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่รูปแบบการรับประทานอาหาร ชนิดของอาหาร รวมถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับ กล่าวอีกนัยนึงคือ มนุษย์กินเพื่อมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่ อยู่เพื่อกิน อีกต่อไป โดยนิยมหันมาเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชนแ์ ละสารอาหารที่ชว่ ยปอ้ งกันโรคภัยตา่ งๆ เสริมภูมิคุ้มกันใหร้ า่ งกายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพิ่มการบริโภคผักปลอดสารพิษ และลดการบริโภคเนื้อ ดังนั้นจึงก่อให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในการบริโภคผัก จากเดิมที่เคยทานผักต้นโตเต็มวัย ปัจจุบันคนเริ่มหันมาบริโภคต้นอ่อน หรือไมโครกรีน (Microgreen) เพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องทานผักในปริมาณที่มาก การบริโภคไมโครกรีนในอาหารแค่เพียงเล็กน้อยก็จะได้รับคุณค่าของสารอาหารในปริมาณที่มากกว่าการบริโภคผักโตเต็มวัยทั่วไปได้ เหมาะสาํ หรับผู้ที่รักสุขภาพ ทานไดทุ้กเพศทุกวัย

Microgreen คืออะไร?

“ไมโครกรีน” คอื ตน้ อ่อนของพืชผักชนิดต่างๆ ท่มี ีการงอกและยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ โดยอาจเพาะจากเมลด็ ของพืช ผกั สมนุ ไพรหรือธัญพืชต่างๆ จดุ เด่นของไมโครกรีนที่แตกต่างจากผกั ทั่วไป คอื แมไ้ มโครกรีนจะเป็นผักขนาดจิ๋ว ตน้ เล็กๆ แตมี่รายงานวิจัยพบว่า ไมโครกรีน มีปริมาณสารอาหารและสารพฤกษเคมีสูง เช่น ปริมาณวิตามินซี แคโรทีนอยด์ สารประกอบฟีนอล ปริมาณธาตุต่างๆ (Ca, Mg, Fe, Zn, Sn และ Mo) โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งสารต้านมะเร็งสูงกว่าในผักโตเต็มวัยทั่วไป ดว้ ยคุณประโยชน์ที่ไม่ได้เล็กตามขนาด สง่ ผลให้ไมโครกรีนเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทำไมต้องเป็น Microgreen ล่ะ?

งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศพบว่าการทานต้นอ่อนจะได้คุณประโยชน์มากกว่า เปรียบเทียบกับการทานผักที่โตเต็มวัย เช่น การทานต้นอ่อนบร็อคโคลีเพียง 50 กรมั จะไดคุ้ณประโยชน์เท่ากับการทานบร็อคโคลีโตเต็มวัย 1 หวั นอกจากน้ไี มโครกรีนสามารถนำมารับประทานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น นำมาปั่นเป็นเครื่องดื่มสมูทตี้ หรือ นำมาโรยหน้าทานกับซุป สลัด หรือแซนวิช ก็ได้รับประโยชน์และได้คุณค่าทางอาหาร

ต้านมะเร็ง?

นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจัยยืนยันว่า ไมโครกรนี มีคุณประโยชน์ดีต่อสุขภาพมาก โดยเฉพาะตน้ อ่อนของผักในตระกูลกะหล่ำ เชน่ บรอ็ คโคลี คะนา้ กะหล่าํ ปลี หวั ไชเท้า (ไควาเระ) มสั ตาร์ด เน่อื งจากมีสารต้านมะเร็ง (glucosinolate) ท่มี ีเฉพาะในผักตระกูลกะหล่ำเท่านั่น

การผลิตผักไมโครกรีนในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเน้นผลิตเพื่อส่งโรงแรม รา้ นอาหาร และซปุ เปอร์มาร์เกต็ เนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าผักทั่วไปในท้องตลาด ในตา่ งประเทศนิยมปลูกผักไมโครกรีน “ในโรงเรอื นปิด หรอื ระบบปิด” เพ่อื ควบคุมสภาพแวดล้อมร่วมกับระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน ลดความเส่ยี งในการปนเปื้อนจากดินและสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าการปลูกลงดินหรือการปลูกในระบบเปิด ซ่งึ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

อนาคตที่สะดวกยิ่งขึ้น

ในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นการพัฒนาต่อยอดการแปรรูปไมโครกรีนไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เชน่ ผงตน้ อ่อน เพ่อื ใช้เป็นวัตถุดิบหรือใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรอื ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพได้ในอนาคต นอกจากจะชว่ ยแก้ปัญหาเรื่องการตลาดแล้ว ยงั เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้บริโภคไมโครกรีนในรูปแบบที่สะดวกยิ่งขึ้น เช่อื ว่าน่าจะตอบโจทย์ผู้ที่รักสุขภาพได้เป็นอย่างดี รวมถงึ ผู้ที่ไม่ชอบทานผักจะสามารถทานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

Share this blog

fb-button.png
linkedin-button.png

บทความที่เกี่ยวข้อง

-_Own a modern farm .png
Portrait

ภัชชภร, 8 พ.ย. 64

ประสบการณ์ร้านอาหาร

ความเพลิดเพลิน — อาหารและเครื่องดื่ม
ของเราได้รับการรังสรรค์...

-_From Container to Table.png
Portrait

ภัชชภร, 8 พ.ย. 64

ประสบการณ์ร้านอาหาร

ความเพลิดเพลิน — อาหารและเครื่องดื่ม
ของเราได้รับการรังสรรค์...

-_The Value We Hold.png
Portrait

ภัชชภร, 8 พ.ย. 64

ประสบการณ์ร้านอาหาร

ความเพลิดเพลิน — อาหารและเครื่องดื่ม
ของเราได้รับการรังสรรค์...

Learn more about our service

bottom of page